Menu

poprawnaarabska

blog o prawie dla nie-prawników

Poprawny pozwany pisze sprzeciw od wyroku zaocznego

poprawnaarabska.pl

facet_przy_laptopie1Przytrafiło wam się kiedyś zapomnieć o ważnym terminie? Pewnie tak, każdemu może się zdarzyć. A jak się zachować, gdy będąc pozwanym przegapi się termin rozprawy w sprawie cywilnej i sąd wyda wyrok zaoczny? Opiszę dzisiaj co zrobić w takiej sytuacji.

 

Jeżeli nie stawicie się na rozprawę w sprawie cywilnej, w której jesteście pozwanym i nie usprawiedliwicie swojej nieobecności, sąd wyda tzw. wyrok zaoczny. O wydaniu wyroku dowiecie się w ten sposób, że sąd doręczy wam wyrok na adres zamieszkania.

Co to jest wyrok zaoczny?

Wyrok zaoczny jest pewnego rodzaju sankcją, którą sąd nakłada na pozwanego, który pomimo prawidłowego wezwania nie stawił się na rozprawie. Jego wydanie nie jest korzystne dla pozwanego, ponieważ sąd wydając taki wyrok przyjmuje za prawdziwe wszystko, co zostało napisane w pozwie przez powoda. 

Kolejną niedogodnością dla pozwanego jest to, że sąd nadaje wyrokowi zaocznemu tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że powód może, mając w ręku taki wyrok, bardzo szybko i sprawnie rozpocząć przeciwko pozwanemu egzekucję komorniczą. 

Może się zdarzyć, że wyrok zaoczny będzie oddalał powództwo, jednak dziś zajmę się wyrokiem zaocznym zasądzającym, zgodnym z żądaniem powoda.

Wraz z wyrokiem sąd powinien wam doręczyć pouczenie o przysługujących wam środkach zaskarżenia tego wyroku.

W jaki sposób można odwołać się od wyroku zaocznego?

Od wyroku zaocznego można złożyć sprzeciw. Sprzeciw należy wnieść do sądu w terminie 2 tygodni od dnia, w którym wyrok zaoczny został wam doręczony.

Jak obliczyć termin dwutygodniowy?

Jest na to bardzo prosta metoda. Termin dwutygodniowy liczy 14 dni. Trzeba zatem spojrzeć w kalendarz i zobaczyć jaką datę nosi ten sam dzień tygodnia, w którym odebraliście wyrok zaoczny, za dwa tygodnie. Na przykład: odebraliście wyrok w czwartek 18 czerwca 2015 r., to ostatni dzień terminu na złożenie sprzeciwu od tego wyroku wypadnie w czwartek 2 lipca 2015 r. To na prawdę proste i trudno się pomylić. O ile zapiszecie sobie, w którym dniu odebraliście wyrok. Najlepiej zapisać datę na odwrocie wyroku, będziecie mięli pewność, że nie zginie.

Jak napisać sprzeciw od wyroku zaocznego?

Sprzeciw od wyroku zaocznego to pismo procesowe, więc rządzi się swoimi prawami. Poniżej kilka wskazówek co do jego treści. Pamiętajcie jednak, że to tylko przykład. Każda sprawa jest inna i treść sprzeciwu w zakresie wniosków, dowodów i uzasadnienia należy dostosować do konkretnej sprawy. 

 1. sprzeciw składa się do sądu, który wydał wyrok zaoczny, 
 2. sprzeciw składa się zazwyczaj w dwóch egzemplarzach, jeden dla sądu i jeden dla powoda, jeżeli powodów jest więcej, należy złożyć odpowiednio więcej egzemplarzy sprzeciwu,
 3. w tzw. główce sprzeciwu trzeba podać dane sądu, powoda i pozwanego oraz sygnaturę akt, 
 4. trzeba również podać tzw. wartość przedmiotu zaskarżenia, czyli kwotę, zaokrągloną do pełnego złotego, co do której uważacie, że nie powinna zostać od was zasądzona na rzecz powoda wyrokiem zaocznym,
 5. pismo należy zatytułować "Sprzeciw od wyroku zaocznego"
 6. poniżej należy napisać w punktach czego oczekujecie od sądu, w większości przypadków powinno to wyglądać tak: 

"Składam sprzeciw od wyroku zaocznego wydanego przez Sąd ..... w ..... dnia ....... w sprawie o sygn. akt ......., doręczonego pozwanemu w dniu ..... oraz wnoszę o:

 1. uchylenie  wyroku zaocznego,
 2. oddalenie powództwa w całości,
 3. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów sądowych 

ponadto wnoszę o:

 1. zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanej wyrokowi zaocznemu
 2.   wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka ......, wezwanie na adres ......, na okoliczność ......
 3. wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania na okoliczność ...."

       Następnie należy napisać uzasadnienie sprzeciwu. Najlepiej oddzielić tą część sprzeciwu od poprzedniej pisząc na środku "Uzasadnienie". W uzasadnieniu należy dokładnie opisać wasze stanowisko w sprawie. Podać wszystkie okoliczności sprawy, wasze twierdzenia, fakty przemawiające na waszą korzyść i, co najważniejsze, dowody na ich potwierdzenie. Dowody to przede wszystkim dokumenty oraz zeznania świadków. Wszystkie dokumenty, na które się powołujecie należy dołączyć do sprzeciwu.

Sprzeciw od wyroku zaocznego należy opłacić

Opłata sądowa od sprzeciwu od wyroku zaocznego wynosi 1/2 opłaty od pozwu. W sprawach o zapłatę opłata od pozwu wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, w przypadku sprzeciwu jej odpowiednikiem jest wartość przedmiotu zaskarżenia, o której pisałam powyżej. Zatem, od sprzeciwu od wyroku zaocznego trzeba zapłacić połowę kwoty, która stanowi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia.

Na przykład przy wartości 10 000 zł będzie to wyglądało tak: 10 000 x 5% = 500 zł : 2 = 250 zł.

Opłatę należy zapłacić przelewem na rachunek bankowy sądu albo w kasie sądu. Do sprzeciwu trzeba dołączyć dowód uiszczenia tej opłaty.

W jakich sytuacjach sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego?

Sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli będziecie o to wnosić w sprzeciwie i wykażecie, że wasza nieobecność na rozprawie była przez was niezawiniona, a przedstawione przez was w sprzeciwie okoliczności wywołają w sądzie wątpliwości co do zasadności wyroku, który wydał.

podsumowując ...

Wydanie przez sąd wyroku zaocznego nie zamyka wam ostatecznie drogi do podjęcia przed sądem obrony waszych interesów. Tylko nie możecie przegapić terminu do złożenia sprzeciwu, bo to już bardzo mocno skomplikuje waszą sytuację, chociaż i z takich tarapatów możecie jeszcze wybrnąć ....

 

© poprawnaarabska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci